„Екип-98 Холдинг“ АД уведомява своите акционери, че с решение на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 31.12.2019 и считано от 10.01.2020 г. са променени седалището и адреса на управление на Дружеството. Новият адрес е: бул. Александрър Малинов № 75. Промяната е отразена в Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД, чрез вписване в Търговския регистър под номер 20200110131824.