Считано от 23.04.2021 г. са извършени персонални промени в Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, като настоящия състав е следния:

Георги Тодоров Тодоров, Десислава Драгомирова Янкова и Екатерина Георгиева Георгиева.

Считано от 24.04.2021 г., „ЕКип-98 Холдинг“ АД се представлява от изпълнителния директор Георги Тодоров Тодоров.

Промените са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията с номер 20210423102151“