„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД е регистрирано с решение № 1 от 07.11.1996 г. на Софийски градски съд като „ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД ЕКИП” АД, с предмет на дейност: придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизиране по реда на глава 8 от ЗППДОП срещу инвестиционни бонове, управление и продажба на тези акции, инвестиране в ценни книжа и други елементи, с капитал 111 898 000 лева, разпределен в 111 898 поименни акции с право на глас. Към момента на създаването си дружеството се управлява от Надзорен съвет от 5 /пет/ лица и Управителен съвет от 3 /три/ лица.

През 1998 г. се взима решение за увеличение на капитала на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД от 111 898 000 лева на 140 000 000 лева, чрез издаване на нови 28 102 броя поименни акции с номинална стойност 1 000 лева всяка. Приемат се и промени в предмета на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване,оценка, оценка и продажба на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва.

През следващите години в Дружеството се случват редица промени, най-значимите от които са вливането на ПОК „Закрила” през 2000 г., увеличаване и последващо намаляване на капитала на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД, както и промяна в начина на управление на дружеството от двустепенна на едностепенна система на управление.

Днес „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД е публично дружество с основна дейност придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, облигации, патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва. Капиталът на дружеството е в размер на 180 006 лева и е разпределен в 180 006 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 1 лев.

Към месец Юли 2018 г. акционерният капитал на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД е съставен от 43% юридически лица и 57% физически лица.

Управление на дружеството

„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД се управлява от Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

Общо събрание на акционерите – в него имат право да участват всички лица, които притежават акции с дружеството с право на глас. ОСА се свиква с решение на Съвета на директорите на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД. Правомощията на ОСА са подробно разписани в Устава на дружеството.

Съвет на директорите – СД се състои от 3 /три/ до 5 /пет/ лица, като конкретния им брой и мандат се определят от Общото събрание на акционерите. Всички задължения и правомощия на Съвета на директорите са разписани в Устава на дружеството.

Изпълнителен Директор
Георги Тодоров Тодоров

Съвет на директорите

Георги Тодоров Тодоров

Десислава Драгомирова Янкова

Екатерина Георгиева Георгиева

Акции

Акциите на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД са безналични поименни с право на глас. Всяка една акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Особени права и привилегии по акциите не са предвидени. Капиталът на дружеството е разпределен в 180 006 броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка.

Прехвърлянето на акциите на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство.

Книгата на акционерите на дружеството се води от „Централен Депозитар” АД, по силата на сключен договор.

Акциите са регистрирани за търговия на Българска фондова борса – София. Търговия с акциите може да се извършва само чрез инвестиционен посредник, член на „БФБ – София”АД.

Данни за емисията:
БФБ код: 5EK
ISIN код: BG1100007985