Предметът на дейност включва придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото…

Повече

Акциите се търгуват на „Българска Фондова Борса-София“ АД. Търговия с акциите може да се извършва само чрез инвестиционен посредник, член на „БФБ – София”АД. Данни за емисията: БФБ код: 5EK ISIN код: BG1100007985

Повече