Акциите се търгуват на „Българска Фондова Борса-София“ АД.

Търговия с акциите може да се извършва само чрез инвестиционен посредник, член на „БФБ – София”АД.

Данни за емисията:
БФБ код: 5EK
ISIN код: BG1100007985